Pop, Music & Film

Điện ảnh Á Đông: vi tế lẫn bạo liệt

Vẻ đẹp Á Đông thường nằm ở những điều không nhìn thấy, không trên bề mặt. Gợi chứ không tả, điện ảnh châu Á vẫn cho người ta thấy đủ sắc thái bình lặng hay bạo liệt, hoặc cả hai. 

person human rowboat boat vehicle transportation watercraft shoe footwear clothing

Tags

Recommended posts for you