Art & Design

Biên đạo múa John Huy Trần trở lại với nghệ thuật biểu diễn qua "MENtal HEALth PLAYlist”

Chương trình "MENtal HEALth PLAYlist” là một ý tưởng nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần, cụ thể là sức khỏe tinh thần ở nam giới. Chương trình sẽ không chỉ được thể hiện  qua ngôn ngữ múa mà còn là sự kết hợp độc đáo giữa vũ đạo tương tác, biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt và hội thảo chuyên đề. 

people person indoors adult female woman college male man classroom

Recommended posts for you