Dictionary

L'Dictionary: [Trompe L'Oeil] – Ảo ảnh "đánh lừa thị giác"

Trompe l'oeil (/trɒmp ˈlɔɪ/) là một khái niệm bàn đến kỹ thuật tạo dựng ảo ảnh thị giác cho người xem và đánh lừa đôi mắt bằng những ảo giác ba chiều.

Dictionary