Local

Trao đổi mở: Áo Dài - Khi là suối nhỏ, khi là đại dương

“Đơn sơ hai mảnh tuyệt vời. / Thân sau vạt trước nên lời nước non” (Văn Tiến Lê)

Local