Art & Design

Đấu giá tranh Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân từ bộ sưu tập của Hoàng thân Bửu Lộc

Cuộc đấu giá mang tên "Magnificence and Regality" (Tạm dịch: Sự tráng lệ và vương giả) sẽ trưng bày các tác phẩm được sáng tác từ khoảng năm 1935 đến năm 1970 với nhiều chất liệu khác nhau.

art painting person face head flower plant modern art

Recommended posts for you