Art & Design

[Độc quyền] Triết lý của Adrian Cheng - Nhà bảo trợ nghệ thuật ảnh hưởng nhất châu Á

Với vai trò doanh nhân, nhà từ thiện và nhà đổi mới xã hội, Adrian Cheng đang viết lại kịch bản kinh doanh trong thế kỷ 21. 

formal wear clothing suit publication adult male man person

Recommended posts for you