Art & Design

“Đường kim mũi chỉ” vá khâu những nứt gãy của tâm hồn

Triển lãm “Đường kim mũi chỉ” giới thiệu 22 tác phẩm vật liệu tổng hợp của Hoàng Đăng Nghiễm, giám tuyển bởi Lý Đợi, Art Key tổ chức với sự đồng hành của Blanc de Blancs, Jockey.

book publication advertisement novel

Recommended posts for you