Art & Design

Gặp gỡ 10 bản thể ảo của 10 nghệ sĩ đa ngành tại triển lãm EVA "Lộ Ảo Danh"

Thử tưởng tượng, trong một thế giới tự do, không ai đánh giá, không có rủi ro, bạn sẽ sống như thế nào? Bạn sẽ tạo nên một tác phẩm nghệ thuật ra sao?

qr code advertisement poster

Recommended posts for you