Art & Design

Họa sĩ Nguyễn Thanh Vũ: “Cuộc đời mình vô nghĩa nếu không có hội họa, văn hóa và lịch sử”

Một cuộc trò chuyện với họa sĩ Nguyễn Thanh Vũ nhân triển lãm cá nhân “Từ tính Tứ linh”.

canvas art painting adult male man person face head

Recommended posts for you