Art & Design

[Ô Phương Đông] Nghệ sĩ Chinh Ba và sự vô lý của cái đẹp

Điểm chạm giữa tác phẩm trình diễn “Cân Quắc" và chủ đề “Trăng nằm bóng nước" nằm ở ý niệm về sự soi chiếu. Khi đó, cái đẹp không còn thuộc về chủ thể. 

person human advertisement poster

Recommended posts for you