Art & Design

Theo dấu Nghệ thuật: Chủ đề tình dục - Thách thức hấp dẫn của Nghệ thuật đương đại

Tình dục là một trong những chủ đề lâu đời nhất của lịch sử nghệ thuật, nhưng theo hoàn cảnh và thời đại mà cách nhìn nhận của con người cũng khác nhau. Đặc biệt ở thế kỷ 21, tình dục bỗng trở thành vấn đề nóng được thế hệ mới đào sâu và nghiên cứu.
furniture

Recommended posts for you