Art & Design

Triển lãm "Trong cái không có gì không": Sự phản tỉnh của Trần Nhật Thăng

Sau hơn một năm kể từ triển lãm "Miền không", họa sĩ Trần Nhật Thăng sẽ ra mắt cuộc trưng bày mới mang tên "Trong cái không có gì không", diễn ra từ 19/5 đến 2/6 này tại HAKIO - Let’s Art, 38 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM. Sự kiện đánh dấu những nhận thức mới nảy sinh bên trong anh, khi tính động - vốn là điểm đặc trưng rõ thấy trong những tác phẩm cũ - nay chuyển biến thành trạng thái tĩnh với rất nhiều dấn ấn của sự phản tỉnh. 

bee insect invertebrate wasp boat canoeing transportation vehicle water water sports

Recommended posts for you