Astrology

Thủy nghịch hành và những điều nên tránh

Chiêm tinh học là bộ môn huyền học ứng dụng thuyết Địa tâm, quan sát vạn vật trong vũ trụ từ Trái Đất. Cho nên, những hành tinh trong hệ mặt trời (trừ mặt trời và mặt trăng) có lúc trông như đang đi lùi so với quỹ đạo của hành tinh đó. Đó gọi là hiện tượng Retrograde motion - chuyển động nghịch hành. Tất nhiên, Thủy Tinh cũng có xuất hiện hiện tượng này nữa
graphics art

Tags

Recommended posts for you