Beauty

Có những mùi hương như "vaccine", chữa lành nỗi cô đơn

Khi nghĩ về việc kết nối giữa người với người, bên cạnh cách thể hiện qua lời nói và hệ thống chữ viết phức tạp, mùi hương cũng là “một phương tiện vô hình nhưng hữu hình” giúp diễn đạt ngôn ngữ hiệu quả. Việc sử dụng hương có lịch sử hơn nghìn năm, với khởi nguồn là phục vụ cho mục đích tế thần, cách để con người giao tiếp với đức tin của họ. Trải qua nhiều thế kỷ phát triển, mùi hương đã trở thành một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống con người. Không chỉ thể hiện cá tính, hay một lối phục sức hằng ngày, mùi hương đồng thời cũng là một liệu pháp tuyệt vời để chữa lành.
leaf plant person human bottle

Tags

Recommended posts for you