Beauty

Yves Saint Laurent Beauty công bố đại sứ mới, và đó chính là Danielle của NewJeans

Danielle Marsh, một mẩu của nhóm nhạc K-pop NewJeans, mới đây đã trở thành đại sứ mới nhất của YSL Beauty.

head person face black hair hair cosmetics lipstick

Recommended posts for you