Business

Guerlain Bee – Ngôi trường về loài ong của Angelina Jolie tại Clichy-sous-bois

Bee School được thành lập vào năm 2018 với tham vọng không ngừng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn ong cho hiện tại và tương lai.

person child girl female apidae bee invertebrate insect honey bee face

Recommended posts for you