Business

Kiểm soát khủng hoảng xa xỉ: Nhân viên trước, công chúng sau

Các thương hiệu xa xỉ đang bị chỉ trích vì mất quá nhiều thời gian để phản ứng với cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng thương hiệu có một thứ tự ưu tiên khác.

person human

Tags

Recommended posts for you