Business

Liệu Gen Z đang là những người mang ảnh hưởng và thay đổi tới thị trường thời trang?

Hãy cùng Blogger Trí Minh Lê trả lời cho câu hỏi này bằng cách đào sâu phân tích về những cá nhân có tầm ảnh hưởng và những xu hướng đang lên gần đây.

person human clothing apparel pants sleeve

Recommended posts for you