Business

Ngành hàng xa xỉ điều chỉnh chiến lược tiếp cận khách hàng

Covid-19, metaverse, blockchain… Những thương hiệu bán hàng xa xỉ đang xoay chuyển như thế nào trong thế giới nhiều hỗn loạn nhưng cũng chứa đầy cơ hội này?

clothing apparel overcoat coat figurine

Recommended posts for you