Dictionary

L’Dictionary: [Avant-Garde] – Sự “tiên phong” trong nghệ thuật và các ứng dụng liên quan

Có thể bạn đã rất quen thuộc với cụm từ “Avant-Garde” khi bàn về thời trang. Tuy nhiên, bên cạnh ngành công nghiệp hào hoa, “tiên phong” cũng là một khái niệm rất quan trọng trong nghệ thuật nói chung.
clothing apparel footwear shoe person human

Recommended posts for you