Dictionary

L'DICTIONARY: [Biofabrics] – Vải sợi sinh học

Một sự cải tiến trong ngành dệt may, cánh cửa kết nối giữa thời trang và công nghệ sinh học cũng như mở ra cơ hội phát triển cho một cộng đồng thời trang có trách nhiệm hơn với những vấn đề môi trường cũng như sự biến đổi khí hậu.
furniture indoors

Recommended posts for you