Dictionary

L’Dictionary: [Faux Fur] - Lông giả, nhưng ước vọng xa xỉ là thật

Khoác trên mình bộ lông của loài thú hoang dã và mạnh mẽ, con người đặt mình lên trên thiên nhiên, khẳng định sự thống trị với muôn loài. 

lion wildlife adult female person woman coat male man face

Recommended posts for you