Dictionary

L'Dictionary: [Green hushing] - Khi các công ty “im lặng” trước vấn đề môi trường

Hành vi đi ngược với mục tiêu phát triển bền vững, gây nhiều hậu quả và mối lo ngại sau “tẩy xanh” đã ra đời

dress formal wear fashion gown handbag coat adult female person woman

Recommended posts for you