Dictionary

L’Dictionary: [Lụa Mã Châu] - Tấm vải lành giữa thời cuộc khắc nghiệt

Câu chuyện tự cổ chí kim của lụa Mã Châu khiến người viết nhớ đến những lời thơ của Richard Siken, về “sự dịu dàng, không phải vì thiếu vắng bạo tàn, mà bất chấp bạo tàn dư dật.”

clothing apparel person human

Recommended posts for you