Documentary

Đi những bước vượt xa thời đại, Schiaparelli đã tiếp cận “Couture Jewelry” tới mức nào?

Chiếc khuyên tai mô phỏng đúng hình dạng tai người, chiếc khuyên mũi bao bọc toàn bộ phần mũi, và sự đóng góp của Jean Cocteau vào những thiết kế hình con mắt đã quá nổi tiếng. Đi những bước vượt xa thời đại, Schiaparelli đã tiếp cận “couture jewelry” tới mức nào?

person human clothing apparel evening dress fashion gown robe

Tags

Related Articles

Recommended posts for you