Voyage & Gourmet

#ProudlyVietnamese: Rose Villa - Saigon và mong muốn tạo ra chuẩn mực của sự tinh hoa

“Chúng tôi mong muốn tạo ra một di sản văn hóa và thể chế trong đời sống tinh thần của tầng lớp tinh hoa sẽ song hành bền bỉ cùng dòng chảy lịch sử.” – Anh Nguyễn Việt Hoàng, Director của ROSE VILLA - SAIGON chia sẻ.

dining room dining table indoors table potted plant interior design resort restaurant chair flower arrangement

Recommended posts for you