Documentary

Sự "mờ đục" của hóa chất trong thời trang đang gây hại thế nào?

Trang phục vốn có chứa BPA, PFAS và các chất nguy hiểm khác, nhưng chúng ta vẫn biết rất ít về tác động xấu đã tích lũy qua thời gian của chúng.

plastic clothing coat bag adult bride female person woman dress

Recommended posts for you