Hommes

Male Icon Awards 2023: Sự kiện vinh danh những cá nhân nổi bật đã trở lại

Khép lại năm 2023, Men’s Folio Vietnam mang sự kiện vinh danh những gương mặt tiêu biểu có những bước tiến mạnh mẽ trong đa lĩnh vực trở lại – “Male Icon Awards”. Đây cũng là sự kiện đặc biệt, nhiều ý nghĩa và quan trọng nhất trong năm của chúng tôi.

advertisement adult female person woman robot poster

Recommended posts for you