Local

In 3D ở Việt Nam: Từ metaverse đến đời thực

Chúng ta vẫn đang chứng kiến chuyển hướng tốt trong ngành công nghiệp tỉ đô từ thế hệ tài năng trẻ, và một trong những nỗ lực để thay đổi đó chính là những cập nhật cực kì nhanh chóng và nắm bắt xu hướng thời đại – in 3D.

adult female person woman clothing skirt formal wear face fashion flower

Recommended posts for you