Local

Lam Intimacy: Chúng ta còn lại gì khi trở về với chính mình?

Lam Intimacy, là bản thân nhưng không là bản thân, là Lam nhưng vượt khỏi Lam, chính là sự phản chiếu bản ngã của mỗi người phụ nữ, và cũng chính là con đường nhỏ thoát khỏi bản ngã ấy.

clothing apparel handrail banister evening dress fashion robe gown person sleeve

Recommended posts for you