Local

#ProudlyVietnamese: Hành trình bền vững vì khát vọng "first in the wolrd" của Faslink

Faslink vẫn đang tiếp tục nỗ lực để luôn có những sản phẩm “đầu tiên trên thế giới” (first in the world) và “sản phẩm công nghệ mới phục vụ hàng triệu người dùng" (new tech products for millions). Với khát vọng đó, chị Trần Hoàng Phú Xuân, Founder Faslink nhấn mạnh, "bền vững không phải là sự lựa chọn, mà là điều bắt buộc nếu các doanh nghiệp muốn kinh doanh dài lâu và rộng mở.”

clothing shirt blouse adult female person woman jewelry necklace ring

Recommended posts for you