Local

L'Wardrobe (Kỳ 4): Valentien - Cơ thể là “vựa ve chai”, còn tủ đồ là "bãi chiến trường”

Sweet Valentien (tên thật là Nguyễn Ngọc Tiến - một drag queen có tiếng tại Sài Gòn) xem cơ thể là “vựa ve chai”, còn tủ đồ trước mỗi buổi diễn là “một bãi chiến trường”.

person human clothing apparel room indoors costume interior design

Recommended posts for you