Local

Từ Việt Nam đến quốc tế: Thời trang deconstruction công phá đến đâu trong giới Millennial?

Thời trang deconstruction (phá cấu trúc) đã từng gây chấn động suốt những năm 80, 90 của thế kỉ XX. Lịch sử thường tự lặp lại, và điều này đặc biệt đúng với thời trang khi ngày nay, deconstruction một lần nữa chiếm sóng diễn đàn thời trang của Millennial.
clothing blonde teen female person dress sleeve dance pose leisure activities costume

Tags

Recommended posts for you