Love & Life

4 cấp độ lắng nghe có thể hoá giải mâu thuẫn trong hòa bình

Thay đổi cách chúng ta lắng nghe là không hề đơn giản. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần chuyển hoá cách mà chúng ta trải nghiệm các mối quan hệ và thế giới xung quanh. 

people person adult female woman laptop pc male man face

Recommended posts for you