Love & Life

5 quan niệm sai lầm phổ biến về trị liệu tinh thần

Từ niềm tin rằng trị liệu giống như nói chuyện với một người bạn cho đến việc quy chụp sự lúng túng là rào cản, sau đây là năm quan niệm sai lầm phổ biến nhất mà mọi người thường nghĩ về trị liệu tâm lý.

body part hand person adult female woman lady holding hands face head

Recommended posts for you