Love & Life

Bạn đang ở đâu trong 5 giai đoạn của căng thẳng?

Khi đối diện với căng thẳng, chúng ta sẽ chọn cách kìm nén, hoặc là cố gắng đối phó và vượt qua. Tuy nhiên, căng thẳng cũng là một phần không thể thiếu trong công việc. Điều chúng ta cần ở đây là học cách để hiểu và vượt qua những đợt căng thẳng một cách hiệu quả.
person human hat clothing apparel

Recommended posts for you