Love & Life

3 kiểu “overthinking” trong kỷ nguyên hiện đại

Có 3 kiểu "overthinking" phổ biến: rumination (suy ngẫm), future tripping (bất ổn về tương lai), và overanalyzing (phân tích quá mức)

Recommended posts for you