Love & Life

Bạn đã lập "ngân sách" (body budget) cho cơ thể chưa?

Khái niệm này lần đầu được nhắc đến trong cuốn sách “How Emotions are Made: The Secret Life of the Brain” của nhà thần kinh học Lisa Feldman Barrett, mô tả cách cơ thể con người vận hành. 

person symbol

Recommended posts for you