Love & Life

CEO Microsoft: "Đồng cảm là kỹ năng khó học nhất"

Nadella tin rằng sự đồng cảm không chỉ cho phép các nhà lãnh đạo kết nối tốt hơn với nhân viên mà còn đưa họ đến gần hơn với khách hàng.

people person adult male man crowd face head

Recommended posts for you