Love & Life

Không nhà, không văn phòng, có một "nơi chốn thứ ba" khiến bạn thấy hạnh phúc

Nếu ngôi nhà là “nơi thứ nhất”, văn phòng là “nơi thứ hai”, bạn sẽ đi đâu nếu không phải là hai địa điểm này? Bất kể câu trả lời mà bạn đang nghĩ đến trong đầu là gì, khả năng cao đó chính là “nơi thứ ba” của bạn!

adult female person woman restaurant urban couch male man people

Recommended posts for you