Love & Life

FOBO - Hội chứng sợ ngắt kết nối khỏi nơi làm việc

FOBO (Fear of Being Offline - Nỗi sợ ngoại tuyến) đang biến chúng ta thành một lực lượng lao động được kết nối liên tục - điều đó không hề lành mạnh cũng như không hiệu quả.

photography face head person portrait happy smile electronics mobile phone phone

Recommended posts for you