Love & Life

Trong thời đại ai cũng muốn "được thích", đôi khi hãy chấp nhận "bị ghét"

Chúng ta luôn muốn mọi người thích mình, nhưng thực tế thì không hẳn lúc nào cũng nên như thế... 

Recommended posts for you