Love & Life

Hướng nội, hướng ngoại và những hiểu lầm phổ biến nhất về bản thân

Lúc thấy mình là người hướng nội. Lúc thì lại thấy mình hướng ngoại. Điều đó có thể cho thấy bạn chưa thật sự hiểu rõ về bản thân. 

person human face

Recommended posts for you