Love & Life

Học về hạnh phúc qua chủ nghĩa khoái lạc

“Ta thật sự cần gì để sống hạnh phúc?” Đây là câu hỏi vẫn luôn xuất hiện trong mỗi chúng ta, và ngày càng đúng trong nhịp sống này. Tuy thế, nó không phải xuất hiện mới gần đây, mà đã có lịch sử hàng nghìn năm, khi các triết gia theo thuyết khoái lạc đặt những viên gạch đầu tiên.

person woman adult female chair furniture
Ảnh: Manuela Kalí | The Cube Magazine

Recommended posts for you