Love & Life

Hội chứng FOSO - khi ta sợ hãi cảm giác phải bắt đầu lại

Thật khó khăn để từ bỏ bất kỳ điều gì trong cuộc sống, nhất là khi bạn đã trở nên quen thuộc và gắn bó với chúng quá lâu.

person reading face head boy male teen

Recommended posts for you