Love & Life

Nghệ thuật yêu thương chính mình

Yêu thương chính mình (self-love) là sống một cuộc sống mà tự mình cảm thấy tốt, không phải cuộc sống người ta nhìn vào thấy nó tốt.
graphics art furniture person human

Tags

Recommended posts for you