Love & Life

Người thông minh thích ở một mình?

98% dân số có chỉ số IQ dưới 130. Vì vậy, nếu bạn đặt một người rất thông minh (IQ 130) vào phòng cùng với nhiều người khác, khả năng cao họ là người thông minh nhất trong phòng. Đây có thể là một trải nghiệm cô đơn sâu sắc.

bathing nature night outdoors person astronomy moon

Recommended posts for you