Love & Life

Phubbing - Hiện tượng “cắm mặt” vào điện thoại trong buổi cà phê

"Phubbing" được coi là một hành vi phổ biến trong thời đại công nghệ số. Nó không chỉ làm suy giảm chất lượng các mối quan hệ, mà còn có thể dẫn đến cảm giác bị bỏ rơi, cô lập và thậm chí là trầm cảm. 

photography adult female person woman outdoors clothing shorts

Recommended posts for you