Love & Life

Second-hand embarrassment: Khi người khác không ngại thì người ngại là bạn

Bạn có thể dễ bị Second-hand embarrassment hơn nếu bạn có khả năng thấu cảm cao.

face head person photography portrait kissing romantic adult female woman

Recommended posts for you