Love & Life

Tác giả, TS.Đặng Hoàng Giang: “Mỗi cuốn sách đưa tôi vào một thế giới mới!”

Đặng Hoàng Giang trở thành tác giả hiện tượng bởi khả năng biến những cuốn sách phi hư cấu trở thành bestseller ở Việt Nam, và còn ấn tượng hơn nữa khi chúng đủ sức lôi kéo người trẻ đón chờ từng cuốn sách của anh.
person human microphone electrical device furniture shelf bookcase

Tags

Recommended posts for you